Expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a la prestació de serveis consistent en la redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció de l'obra, assistència tècnica i supervisió, desenvolupament de les instal·lacions i direcció de les instal·lacions, direcció de l'execució de l'obra, redacció de l'estudi de seguretat i salut, coordinació de seguretat i salut, programació del control de qualitat i seguiment i control de qualitat del CENTRE PÚBLIC VERGE DEL ROSER D'OLOCAU

Expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a la prestació de serveis consistent en la redacció del projecte bàsic i d’execució, direcció de l’obra, assistència tècnica i supervisió, desenvolupament de les instal·lacions i direcció de les instal·lacions, direcció de l’execució de l’obra, redacció de l’estudi de seguretat i salut, coordinació de seguretat i salut, programació del control de qualitat i seguiment i control de qualitat del CENTRE PÚBLIC VERGE DEL ROSER D’OLOCAU

Enlace a plataforma del estado:
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/0wcA1NLTeQ!!/