Ordenances Fiscals

Ordenança municipal que regula les taxes d’ús d’instal·lacions de l’ajuntament. (Veure PDF)
Ordenança Fiscal Llicència d’Obertura d’Establiments (veure PDF).
Ordenança Fiscal per l’establiment de bústies pluridomiciliàries. (veure PDF).
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel Cementiri Municipal (veure PDF).
Ordenança de la Taxa per prestació del servei de Veu Pública (veure PDF).
Ordenança Fiscal reguladora de l’Assistència a l’Escola Infantil Municipal (veure PDF).
Ordenança de la Taxa per l’Expedició de documents administratius (veure PDF).
Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (veure PDF).
Ordenança Fiscal de l’Import sobre Activitats Econòmiques (veure PDF).
Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Bens Immobles (veure PDF).
Ordenança Fiscal recollida de fem i restes vegetals (veure PDF).
Ordenança Fiscal Guals (veure PDF).
Ordenança Fiscal de l’impost de vehicles de tracció mecànica (veure PDF).Tarifas
Ordenança Fiscal per l’ocupació de sol públic amb taules i cadires (veure PDF).
Ordenança Fiscal per serveis de piscines i instal·lacions esportives (veure PDF).
Ordenança Taxa per tinença animals perillosos (veure PDF).
Ordenança Fiscal per l’increment del valor dels terrenys urbans (veure PDF).
Ordenança Fiscal per l’ocupació de sol, subsol i vol de la via pública (veure PDF).
Ordenança Reguladora de l’ús, preu públic i gaudiment de la Casa Rural La Calderona, Olocau (veure PDF).
Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la utilització de locals en immobles municipals i instal·lacions esportives (veure PDF).
Ordenança Fiscal reguladora dels usos i activitats de la casa de la senyoria (veure PDF).
Ordenança reguladora del preu publique per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús publique i indústries dels carrers i ambulants i rodatge cinematogràfic (veure PDF).
Ordenança reguladora de la taxa per utilització o aprofitament privatiu de la casa de la senyoria d’olocau per a la celebració de bodes (veure pdf).