Perfil del contratante ayundamiento de Olocau

Edicte Gespa Camp de Futbol
Pleg Clàusules Administratives Gespa Artificial Camp de Futbol
Pro jecte Instal·lació Gespa Artificial
ADVERTITS ERRORS EN LA DOCUMENTACIÓ ANTERIOR, ES REALITZEN LES OPORTUNES MODIFICACIONS Al PLEC DE CONDICIONS, PRESSUPOST I Al QUADRE DE MESURAMENTS DEL PROJECTE PER A INSTAL·LACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL, EN EL CASC URBÀ D’OLOCAU (VALÈNCIA)
06_modifciat_plecdecondicions
07-1_modificat_medicions
07-2_modificat_pressupost
ACLARIMENTS PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE D’OBRES “INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL 11”
doc-aclar-pl
DECRET Nº 310 / 2016.- CONVOCATÒRIA I COMPOSICIÓ DE LA TAULA DE CONTRACTACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENT “INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTOBO 11”
decreto-310-2016
DECRET Nº 322/2016.- SUBSTITUCIÓ I NOU NOMENAMENT DEL PRESIDENT I VOCAL DE LA TAULA DE CONTRACTACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENTS A LA INSTAL·LACIÓ DE “CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMP DE FUTBOL 11” DEL TERME MUNICIPAL D’OLOCAU
322-2016