Gespa Artificial Camp de Futbol

Edicte Gespa Camp de Futbol

Pleg Clàusules Administratives Gespa Artificial Camp de Futbol

Pro jecte Instal·lació Gespa Artificial

ADVERTITS ERRORS EN LA DOCUMENTACIÓ ANTERIOR, ES REALITZEN LES OPORTUNES MODIFICACIONS Al PLEC DE CONDICIONS, PRESSUPOST I Al QUADRE DE MESURAMENTS DEL PROJECTE PER A INSTAL·LACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL, EN EL CASC URBÀ D’OLOCAU (VALÈNCIA)

06_modifciado_pliegodecondiciones

07-1_modifcado_mediciones

07-2_modificado_presupuesto

ACLARIMENTS PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE D’OBRES “INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL 11″

doc-aclar-pl

DECRET Nº 310 / 2016.- CONVOCATÒRIA I COMPOSICIÓ DE LA TAULA DE CONTRACTACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENT “INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTOBO 11″

decreto-310-2016

DECRET Nº 322/2016.- SUBSTITUCIÓ I NOU NOMENAMENT DEL PRESIDENT I VOCAL DE LA TAULA DE CONTRACTACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENTS A LA INSTAL·LACIÓ DE “CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMP DE FUTBOL 11″ DEL TERME MUNICIPAL D’OLOCAU

322-2016